Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาส

พระราชสมุทรเมธี

ฉายา มหาวีโร อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐

วิทยฐานะ น.ธ.เอก , ป.ธ. ๘ วุฒิปริญญาตรี (B.A.), พ.ม.

34256

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม

 

๑. ชื่อ
พระราชสมุทรเมธี ฉายา มหาวีโร อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ. ๘ วุฒิปริญญาตรี (B.A.), พ.ม.
วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
๒. สถานะเดิม
ชื่อ วิสุทธิ์ นามสกุล เพ็ชรเย็น เกิดวัน ๕ ฯ ๘ ค่ำ ปีมะแม
ตรงกับวันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ บิดาชื่อ นายสม มารดาชื่อ นางหนู บ้าน
เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลนาเกลือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
๓. บรรพชา
วัน ๒ ฯ ๑ ค่ำ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พระอุปัชฌาย์ พระครูประสาทยติคุณ วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
๔. อุปสมบทเมื่อ
วันที่ ๓ ฯ ๖ ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พระอุปัชฌาย์ พระครูประสาทยติคุณ วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการกิจ วัดโบสถ์อินทรสารเพชร เขตบางแวก แขวงภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูวินัยธรเฉลิม วัดสาขลา ตำบลนาเกลือ
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
๕. วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๔๘๗ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสาขลา ตำบลนาเกลือ
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๔๙๖ สำเร็จการศึกษาสามัญมัธยมปีที่ ๓ เทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ น.ธ.เอก สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดปากน้ำ
สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ ป.ธ.๘ สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดปากน้ำ
สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๕ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (B.A.) มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับประกาศนียบัตร ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)

๖. งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นเจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน (จต.)
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นเจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่
พระราชสมุทรเมธี

 

 

 

พระราชสมุทรเมธี
เจ้าอาวาส
ที่ปรึกษา
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI